FREDRIK SIEUWERTS, VOOROUDERS EN NAGESLACHT.

Ongetwijfeld zal aan een ieder, die belang stelt in het Westfriese volk en zijn historie, deze naam bekend zijn, al was het alleen reeds door het bekende Speelwagen-rijmpje. Reeds vanaf het verschijnen van "De Speelwagen" werd dit rijmpje als geleidewoord gebruikt en in de 2de jaargang heeft de Voorzitter van het Historische Genootschap, de heer Nobel, zij vroegere plaatgenoot herdacht en daarbij enkele zeer belangrijke gegevens verstrekt.

Uit deze gegevens met die welke wij aantroffen in het gedenkboek van de Waard en Groetpolder en tenslotte het uitgebreide familie-archief Sieuwerts, dat ons voor bewerking door de heer Nobel werd afgestaan, waren wij instaat het volgende over de voorouders en het nageslacht van Fredrik Sieuwerts samen te stellen.

Fredrik Sieuwerts te Winkel behoorde met Notaris Sloos aldaar tot de twee meest vooraanstaande figuren gedurende de allerslechtste periode van de Waard en Groetpolder, van 1849-1859. Verder was Frederik sedert 28 juni 1849 Burgemeester van Winkel en vanaf 3 sept. 1849 Dijkgraaf van de Waard en Groetpolder. Tenslotte was hij eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf, Zee-Oogst, dat met daarbij gehuurde gronden ongeveer 200 ha. omvatte. Bij elkaar geeft dit de indruk, dat Frederik een geboren en getogen Westfries zou zijn. Maar bij nader onderzoek toont aan, dat dit toch niet zo is. Immers werd hij geboren in Noorwijk-Binnen op 3 okt. 1803, en trouwde te Krommenie på 25 April 1824 met Diewertje Bakker, die aldaar geboren was op 12 sept. 1802 en dochter van Maarten Bakker en Maartje Kobel. Frederik overleed te Winkel op 28 jan. 1859. Zijn vrouw verhuisde in het najaar naar Alkmaar, waar zij overleed op 29 juni 1873.

Wanneer wij echter de voorouders van Frederik Sieuwerts opzoeken blijkt, dat deze toch wel degelijk van Westfriese afkomst waren en als wij een volledige stamboom zouden opstellen zou daaruit blijken, dat bv. in Hoorn nog vele verwanten van hem gewoond hebben en thans allicht nog wonen.

De vader van Frederik was Salomon Sieuwerts. Deze werd geboren te Haarlem op 6 febr. 1783, hij trouwde omsteeks 1802 met een Haarlemse, Maria Catharina Singerist (haar vader, Frederik Singerist, was afkomstig uit Wittenberg). Salomon wordt eerst deurwaarder genoemd, maar was later koffiehuis-logement en stalhouder in de Kroon op de Grote Markt te Haarlem. Hij overleed op 27 okt. 1825 en liet toen zijn vrouw achter met zeven, meest jeugdige kinderen, waarvan onze Frederik de oudste was. Zijn vrouw overleed 23 nov. 1852 te Haarlem. Salomon Sieuwerts was een zoon van de "glazenmaker" Barend Sibers, soms ook genoemd Barend Sibers Klomp en bij zijn overlijden te Haarlem op5 juni 1826 als Barend Sieuwerts. Een opmerkelijke naamwijziging dus! Barend, geboren te Haarlem op 28 jan. 1746, trouwde daar op 3 mei 1772 met een Hardewijkse, Wilhelmina Wouters. Zijn vrouw overleed te Haarlem 18 nov. 1811. Barend was een zoon van Ciwert Lambertse, eveneens te Haarlem wonende, geboren de 1713, overleden in 1762 en getrouwd met Suzanna Mangart. Ciwert, een enkele keer Sieuwert genoemd, heeft een zeer grote nakomelingschap. Een zoon, Johannes, vertrok als goudsmid in 1776 naar Hoorn en is daar de stamvader van vele Sieuwertsen geworden. Maar dit is weer een hoofdstuk op zichzelf.

Ciwert was de zoon van Lambert Sieuwertse, te Haarlem geboren in 1692 en daar getrouwd met Katarina Baas. Zijn vader, Sieuwert Albertse, was afkomstig uit Alkmaar en daar gedoopt op 4 sept. 1661. Hij was te Alkmaar vrij zeker reeds in de "kunst"; te Haarlem stond hij als lid van het St. Lucasgilde geboekt als "kunstkooper".

Sieuwert was getrouwd met Jannetje Lambertse; haar hiervoor genoemde zoon was dus genoemd naar zijn grootvader van moederzijde, maar droeg de "achternaam" van zijn vader. Nu komt er een voor onze opvattingen merkwaardige naamververving. De vader van Sieuwert Albertse was de Alkmaarder Albert Janz. Klomp; deze was op 24 okt. 1660 te Alkmaar getrouwd met Grietje Sieuwerts. de nagelaten dochter van Sieuwert Pieterz. Om dus de naam van de vroeg overleden grootvader van moederzijde in stand te houden, werd de kleinzoon niet naar zijn vader maar naar deze grootvader genoemd. Dergelijke naamwisselingen komen tamelijk veel voor in de tijd van voor de invoering van de Burgelijke Stand (omstreeks 1812). Toch blijkt, dat ook de naam Klomp niet geheel vergeten is; immers de achterkleinzoon van Sieuwert Albertse, Barend Sibers, wordt een enkele keer ook Barend Sibers Klomp genoemd!

Een volgende keer komt het nageslacht van Fredrik Sieuwerts aan de beurt!

Uittreksel uit "De Westfriese Families"

NB.
Bovenstaande gegevens zijn over een andere tak van mijn familie vanaf 1754. Ik ben een afkommeling van Johannes Sieuwerts uit Haarlem die geboren is in 1754 en die een broer van Barent was volgens de gegevens die hierboven vermeld staan. Een van de nakommelingen kreeg een zoon die genaamd werd Hendrik Sieuwerts. Hij was woonachtig in Hoorn was daar commisionair in effecten . Hij werd geboren op 1 Mei 1855 en overleed aldaar op 7 December 1936. Hij zou volgens bepaalde gegevens in het bezit zijn geweest van schilderijen van onze voorouders. Ik zou dus graag in kontakt willen komen met die nabestaande die heden deze schilderijen in hun bezit hebben of weten waar zij zijn. Ik zou deze graag willen zien en eventueel willen fotograferen.